Lot : 16

קדושת לוי ברדיטשוב תקע"ו - המהדורה הראשונה השלמה של הספר הקדוש קדושת לוי.

Start price: $5,000
|
Est. Price: $6,000 - $8,000


ספר סגולה


ביאורים על חמשה חומשי תורה ומועדים וביאורים על מאמרי חז"ל ומדרשים מאת הרה"ק רבי לוי יצחק מברדיטשוב.
ברדיטשוב תקע"ו (1816)
מעבר לשער הסכמת הרה"ק רבי אברהם יהושע העשיל מאפטא בעל ‘אוהב ישראל’ הכותב: ‘ובוודאי זכות הגאון בעל המחבר זלה"ה וקדושת ספריו יהיה למגן ומחסה בכל מקום אשר ימצאו להטות עליהם כנהר שלום’
בהוצאה זו נוספו הוספות רבות מכתב יד המחבר, אשר סומנו בצורת יד בתחילת הדברים וסופם. והיא המהדורה הראשונה המושלמת של ספר ‘קדושת לוי’. נדיר ביותר
ג, ג-יח [1], כב-קמז: לח דף. שיקומים אמנותיים בחלק קטן מהדפים, מלבד זה עותק נאה. שער נוסף ל’קדושות’.
חיים סטפנסקי – רשימת ספרי חסידות 510
×