Lot : 13

מסכת כותים – העותק האישי של המחבר הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א עם עשרות רבות של הוספות ומאות ציונים בכתב ידו

Start price: $3,000
|
Est. Price: $6,000 - $8,000

מסכת כותים עם ביאור מאת הגאון האדיר רבי חיים קנייבסקי שליט"א – העותק הפרטי של המחבר, בגליונות הספר כמעט בכל דף הוספות ותיקונים בכתב ידו.

הגר"ח קנייבסקי כתב בשולי המסכת שני ביאורים בשם ‘מצרף ומטהר’ והוציאם לאור בשנת תשכ"ה, ומאז הגיה והוסיף תיקן והשלים את הספר ואת כל ההוספות והתיקונים
מהקדמת המחבר ועד העמוד האחרון כתב בגליון ספר זה.
הגר"ח קנייבסקי נודע בבקיאותו המבהילה בכל חלקי התורה, המעיין בגליונות עותק זה ישתומם מכמות הציונים והבקיאות שהוא מציין בכל נושא וענין.

×