Lot : 12

ספר חזון איש – עותקים שקיבל מרן רבי מיכל יהודה ליפקוביץ מהחזון איש, עם הגהות שכולל דברים ששמע מהחזון איש בעצמו .

Start price: $1,000
|
Est. Price: $2,000 - $3,500

שני כרכי ספרי חזון איש 1)חזון איש על גיטין וקדושין ועניני עבדים וילנא תרצ"ב (1932) 2) חזון איש על מסכתות דמאי ומעשרות וליקוטים שונים. ירושלים תרצ"ח (1932).

בשני החלקים חתימות מרן הגאון רבי יהודה מיכל ליפקוביץ מהשנים ת"ש-תש"ג,
בחלק השני כתב הגרמ"י שקיבל את הספר במתנה
"מרבינו החזון איש שליט"א".
עם הערות בכתב יד הגרמ"י. בדף פה, א למטה הערה בכתב יד ובה רושם תוספת הסבר
מה שהסביר לי מרן שליט"א בעל פה.
חשוב ומעניין מאוד
×