Lot : 11

חזון איש : שלחן ערוך יורה דעה עם חתימות והגהות רבי שמריהו יוסף קרליץ אבי החזון איש – ובו למדו יחד בנו החזון איש והסטייפלר

Start price: $8,000
|
Est. Price: $12,000 - $15,000
בשני השערים חתימות הגאון רבי שמריהו יוסף קרליץ אב"ד קוסובה, וכן הערות חשובות כתובות בעצם כתב ידו, (
כמו כן יש בספר הערות -ולפחות הערה ארוכה אחת – שלפי סגנון כתב היד יש צד גדול לומר שהם בכת"י של החזון איש). מהחזו"א עבר הספר לרשות גיסו הסטייפלר זצ"ל (חותמות הסטייפלר על הספר) שגם תיקן כמה תיקונים בכתב ידו ולפי מה שנמסר למד בשלחן ערוך זה בחברותא עם גיסו הגדול בעל חזון איש.
בסוף הספר בדף הפורזץ חידושי תורה וציונים בכתב יד הגרש"י ובסוף בירור ענין בנושא "גידין" הוא רושם "ורשמתי זה רק לעצמי ולא להורות לאחרים הלכה למעשה, עד אשר ישקול המעיין ג"כ במאזני שכלו ויעיין בזה".
הגאון רבי שמריהו יוסף קרליץ אב"ד קאסעווע הסמוכה להורדנא, נולד בשנת ברי"ת , נודע כגאון חריף ומהמיוחדים שברבני ליטא בדורו, בנו החזון איש קיבל ממנו תורה וזכה הגרש"י להעמיד עוד בנים וחתנים גדולי תורה והוראה. מחיבוריו נדפסו בית תלמוד (וילנא תרע"ה) גבעת שאול (הספד על חותנו רבי שאול עפשטיין אב"ד קוברין) חידושי תורה ועוד קובצו בקונטרס משפחת רם, נפטר בשנת תרע"ז.

×