Lot : 1

שני מכתבים מאת הגאון רבי אלחנן וסרמן – מעת שהותו בניו יורק בשנת תרצ"ט (1939)

Start price: $4,000
|
Est. Price: $5,000 - $8,000

שני מכתבים בכתב יד הגאון רבי אלחנן וסרמן ראש ישיבת ברנוביץ ובעל ‘קובץ שיעורים’ מזמן שהותו בעיר ניו יורק לאסוף כסף לישיבת ברנוביץ.

המכתבים הם על גבי בלאנק מיוחד שהדפיס רבי אלחנן בני יורק.
באחד המכתבים מספר רבי אלחנן שעלות הלחם בישיבה לשבוע עבור 300 בחורים עולה לסך שמונים דולר
הגאון רבי אלחנן וסרמן – ממנהיגי הציבור הליטאי חבר מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל ותלמיד מובהק למרן החפץ חיים, עמד משנת תרפ"א בראשות ישיבת ברנוביץ ומסר נפשו לקיומה וביסוסה, ואף נדד לשם כך ללונדון וארצות הברית לגיוס כספים עבור מוסדות הישיבה. נרצח על ידי הנאצים בפורט השביעי שליד קובנה בשנת תש"א.
×